Artykuł sponsorowany

Podział spadku - wszystko, co warto wiedzieć

Podział spadku - wszystko, co warto wiedzieć

Podział spadku to proces, który może być zarówno prosty, jak i skomplikowany, w zależności od wielu czynników. W Polsce istnieje wiele przepisów prawnych dotyczących dziedziczenia i podziału majątku po zmarłym. Warto zatem poznać podstawowe zasady dotyczące tego tematu, aby uniknąć nieporozumień i konfliktów między spadkobiercami.

Sposoby podziału spadku W polskim prawie spadkowym wyróżnia się dwa główne sposoby podziału spadku - ustawowy oraz testamentowy. Podział ustawowy następuje, gdy zmarły nie pozostawił testamentu lub testament jest nieważny. W takiej sytuacji majątek zostaje podzielony między spadkobierców ustawowych, czyli najbliższych krewnych zmarłego, według określonej kolejności. Natomiast podział testamentowy ma miejsce, gdy zmarły pozostawił ważny testament, w którym wskazał swoich spadkobierców oraz sposób podziału majątku. Jeśli chodzi o profesjonalną usługę, jaką jest podział spadku, Olsztyn to miasto, w którym skorzystamy z pomocy renomowanych radców prawnych takich jak chociażby polecany przez wielu klientów Paweł Bujko, którego cechuje doświadczenie oraz sprawność działania.

W przypadku podziału ustawowego, kolejność dziedziczenia wygląda następująco - na pierwszym miejscu są dzieci zmarłego oraz małżonek, na drugim - rodzice zmarłego i rodzeństwo, a na trzecim - dziadkowie i dalsi krewni. Jeśli zmarły nie miał żadnych krewnych, spadek przypada Skarbowi Państwa. Warto dodać, że w Polsce obowiązuje tzw. zachowek, czyli część spadku, która przysługuje najbliższym krewnym zmarłego niezależnie od jego woli wyrażonej w testamencie.

Podział majątku wspólnego małżonków

W przypadku śmierci jednego z małżonków istotne jest ustalenie, jaki majątek był wspólny, a jaki osobisty zmarłego. Wspólny majątek małżonków dzieli się na połowę - jedna połowa przypada na małżonka ocalałego, a druga na spadkobierców zmarłego. Majątek osobisty zmarłego natomiast dzieli się między spadkobierców ustawowych lub testamentowych.

Jeśli małżonkowie zawarli umowę intercyzy, która reguluje kwestie majątkowe w przypadku śmierci jednego z nich, podział spadku odbywa się zgodnie z postanowieniami tej umowy. Warto pamiętać, że umowa intercyzy musi być zawarta w formie aktu notarialnego, aby była ważna.

Procedura sądowa i mediacja

W sytuacji, gdy spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia co do podziału majątku, możliwe jest wszczęcie postępowania sądowego w celu dokonania podziału spadku. Sąd może dokonać podziału majątku na wniosek jednego ze spadkobierców, a także z urzędu, jeśli uzna to za konieczne. Proces sądowy może być jednak długotrwały i kosztowny, dlatego warto rozważyć mediację jako alternatywę.

Mediacja to dobrowolny i poufny proces, w którym neutralny mediator pomaga stronom osiągnąć porozumienie co do podziału majątku. Mediator nie podejmuje decyzji za strony, ale pomaga im znaleźć rozwiązanie korzystne dla wszystkich. Mediacja może być tańsza i szybsza niż postępowanie sądowe, a także pozwala na zachowanie dobrych relacji między spadkobiercami.